Schoenmaker blijf bij je leest’ is de hartenkreet van meerdere organisaties. Maar wat doet de ander precies en waarvoor kun je bij elkaar aankloppen als het gaat om LHBTI-vluchtelingen? Hoe kun je niet alleen de positie van de LHBTI vluchteling versterken maar ook elkaar? Want ‘baat het niet schaadt het niet’ gaat niet altijd op bij goedbedoelde hulp van medewerkers die buiten de missie van hun organisatie om werken.

Toolkit tools

Hieronder kunt u in 1 oogopslag zien bij welke organisaties u voor wat terecht kunt, in het algemeen en specifiek met betrekking tot LHBTI kwesties. Er worden een aantal organisaties geïntroduceerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt van organisaties die op het AZC aanwezig zijn, waar u kunt aankloppen als het statushouders betreft, organisaties die LHBTI+ specifiek zijn , en kenniscentra voor als u meer over het onderwerp wilt weten. Hierdoor weet u snel weet met welke organisatie u contact kunt opnemen en  LHBTI+ Vluchtelingen sneller bij de juiste partij terecht komen.

Op Het AZC

COA  (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers)
Asielzoekers hebben bij aankomst in Nederland recht op opvang vanaf het moment dat ze asiel aanvragen totdat ze een verblijfsvergunning hebben of Nederland moeten verlaten. Het COA vangt hen op in opvangcentra, biedt basisvoorzieningen en begeleidt hen naar hun toekomst in Nederland of daarbuiten.
coa.nl

VWN (Vluchteligenwerk Nederland)

Vluchtelingen Werk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. VWN biedt vluchtelingen begeleiding tijdens de asielprocedure, bij werk en integratie, bij gezinshereniging, belangenbehartiging, educatie voor scholen en vrijwilligers enz.
vluchtelingenwerk.nl 

IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en die daarom hier asiel aanvragen.

GZA

GZA zorgt voor zorg voor alle asielzoekers. GZA heeft op vrijwel elke COA opvanglocatie een gezondheidscentrum waar de asielzoeker terecht kan voor een afspraak met een zorgprofessional zoals de doktersassistent, verpleegkundige, POH-GGZ of huisarts.

In de Gemeente

Statushouders
Als mensen eenmaal een verblijfsvergunning hebben is de gemeente verantwoordelijk voor huisvesting en inburgering. In inburgeringstrajecten maakt voorlichting over LHBTI deel uit van het programma, zij het beperkt. Statushouders kunnen contact hebben met het Sociale Wijk Team (SWT), meestal via de huisarts. Zorg er als gemeente voor dat er in de scholingsmodule van het SWT een module is opgenomen waarin aandacht is voor het sensitief zijn als het gaat om signaleren van LHBTI-zijn. Dat is belangrijk voor LHBTI’ers die in Nederland geboren en getogen zijn als ook voor mensen die gevlucht zijn omdat homoseksualiteit in hun land strafbaar is. 

Voor inburgering zijn contacten essentieel. Omdat LHBTI-vluchtelingen vaak alleen naar Nederland zijn gekomen en door hun seksuele gericht vaak een geïsoleerd leven leiden, is het belangrijk om deze mensen naar bijvoorbeeld het COC te verwijzen voor de cocktailprojecten en voor het maatjesproject (zie bij COC en bij Ontmoetingen).

De gemeente kan samenwerken met lokale COC’s en ADV’s om LHBTI-vluchtelingen wegwijs te maken in de samenleving, een netwerk op te bouwen om eenzaamheidsproblematiek te voorkomen.

Vaak heeft de gemeente daarnaast een overeenkomst met een organisatie die de vluchtelingen de eerste periode ondersteunt en helpt wegwijs te maken in Gemeente en samenleving. 

LHBTI+ specifiek
COC
Het COC komt al sinds 1946 voor de belangen van LHBTI’ers. Het COC zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’ers in Nederland en in het buitenland.

Het COC is actief op veel gebieden, met het accent op jong & school, 50plus, (politieke) belangenbehartiging, veiligheid, cultuur en geloof en internationale belangenbehartiging. COC Nederland is een federatie van regionale lidverenigingen.

In Gelderland zijn er twee COC’s actief, een in de regio Nijmegen (www.cocnijmegen.nl en een in midden Gelderland (Arnhem) (www.cocmiddengelderland.nl. Voor jongeren (tot 27 jaar) is Dito! actief (www.dito!.nl). Omdat sommige AZC’s en gemeenten in Gelderland grenzen aan bijvoorbeeld Overijsel, wordt in Gelderland ook samengewerkt met bijvoorbeeld het COC in Deventer (www.cocdeventer.nl).
coc.nl

 

ASG (asylum-seeker support group) Meeting COC Nijmegen

Een groep vrijwilligers, met een linking pin naar het bestuur van COC Nijmegen organiseert maandelijkse bijeenkomsten voor LHBTI-vluchtelingen, elke tweede dinsdag van de maand in Nijmegen. De bijeenkomsten trekken LHBTI-vluchtelingen uit het hele land om tenminste drie redenen: het is een ideale plek om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen; er worden altijd interessante en leuke thema’s besproken die nuttig zijn voor de aanwezigen en tot slot: de reiskosten worden door het ASG vergoed. asg@cocnijmegen.nl

Rainbow Nijmegen

Rainbow Nijmegen is organisatie die draait op vrijwilligers en die op allerlei wijze advies kan geven aan LHBTI-vluchtelingen. Vluchtelingen die in procedure zijn, vluchtelingen die een status hebben gekregen of juist niet. Ook organiseert Rainbow Nijmegen maandelijkse leuke en informatieve activiteiten voor de doelgroep.

Informatie te verkrijgen via rainbownijmegen@gmail.com en Facebook: Rainbow Nijmegen.

Cocktail

Cocktail, het maatjesproject van het COC, brengt lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender asielzoekers in contact met Nederlandse LHBTI’ers. Door het koppelen van een vrijwilliger aan een vluchteling en door het organiseren van sociale activiteiten  doorbreekt Cocktail het sociale isolement waarin veel LHBTI-vluchtelingen zich bevinden als ze naar Nederland komen. Het maatjesproject loopt in Gelderland goed in Arnhem en in Nijmegen. Cocktail biedt geen juridische, medische, psychische of financiële hulp. Zo nodig wordt iemand doorverwezen naar professionele instanties.

www.coc.nl

www.coc.nl/informatie-over-cocktail-maatjesproject

cocktail@cocnijmegen.nl (buddy)

cocktail@cocmiddengelderland.nl (buddy)

cocktail@cocdeventer.nl  (buddy)

Rainbow regugees App

Begin 2017 is er app gelanceerd door COC Nederland en te downloaden op een smartphone: ‘Rainbow Refugees NL’. De app is ontwikkeld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, COC Nederland en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De app geeft informatie over de rechten die een LHBT-vluchteling heeft en waar je als  LHBTI-vluchteling hulp kunt krijgen bij vragen over gezondheid en veiligheid. Er staat ook informatie in over de Nederlandse asielprocedure en er zijn contactgegevens te vinden van relevante organisaties. Via de app kunnen LHBTI-vluchtelingen in contact komen met LHBTi-organisaties en buddy-projecten. De app is beschikbaar in het Arabisch, Engels, Farsi en Frans.

VEILIGHEID

Roze in blauw (politie)

Roze in Blauw is een landelijk samenwerkingsverband van alle Roze in Blauw-teams uit alle politie-eenheden en diensten van de politie. Deze teams zijn aanspreekpunt voor LHBTI’ers binnen én buiten de politie. Elke politieman of -vrouw kan een aangifte opnemen van een LHBTI-gerelateerde zaak of -incident. Toch kan het zijn dat de collega of de inwoner met vragen zit en daar willen zij graag bij ondersteunen.

Bij spoedeisende meldingen moet direct met 112 gebeld worden. Bij niet-spoedeisende meldingen is het landelijk nummer 0900-8844 bereikbaar. Direct bellen met Roze in Blauw kan ook: 088-1691234.

Het centrale landelijke mailadres van RiB NL is: rozeinblauw@politie.nl. Elke e-mail wordt naar de juiste eenheid doorgestuurd.

Facebook
E-mail Oost-Nederland: rozeinblauw.oost-nederland@politie.nl

politie.nl 

ADV’s (Antie Discriminatie Voorzieningen Gelderland)

In Gelderland zijn er drie Anti Discriminatie Voorzieningen: 

  • Ieder1 gelijk: ADV Zuid Gelderland;
  • Art.1 Noord Oost Gelderland;
  • Art. 1 Midden Gelderland.

Art.1 Midden Nederland

Stichting Art.1 Midden Nederland (MN) is een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. De naam van de stichting is rechtstreeks afgeleid van artikel 1 van de Grondwet.

Over LHBTI-vluchtelingen zegt de website het volgende:
Speciale aandacht is gewenst voor de vluchtelingen die toevlucht in ons land zoeken vanwege hun seksuele geaardheid. Voor hen is het extra confronterend dat de veiligheid die zij in ons liberale land zochten, in het AZC nog niet altijd gewaarborgd is. Juist voor deze mannen en vrouwen is het van belang dat zij hun weg weten te vinden tot instanties als Art.1 MN, maar ook bij Stichting Veilige Haven, Prismagroep, COC ed.

Over statushouders zegt de website het volgende:
Dan komt het moment dat de vluchteling statushouder wordt. Dat de kinderen naar een reguliere school gaan; dat huisvesting is gevonden en vervolgens komen te wonen tussen de ‘gewone’ burgers van uw gemeente; dat ze op zoek gaan naar werk en zich inschrijven bij de huisarts en de tandarts. En dit allemaal onder begeleiding van professionals en vrijwilligers. Maar dan komt ook het moment dat ze kunnen oplopen tegen ongelijke behandeling en discriminatie. Speciaal voor professionals en vrijwilligers heeft Art.1 MN een training ontwikkeld in het herkennen van ongelijke behandeling en discriminatie. Graag bieden wij deze training ook in uw gemeente aan.

En wat nog meer?
Wellicht spelen er in uw gemeenten nog andere thema’s. De website van art.1 MN nodigt u uit om contact op te nemen. Zij denken graag met u mee om een passende oplossing te vinden.

De medewerkers die speciaal belast zijn met dit thema, zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur op het telefoonnummer 030-2328666 en via het algemene mailadres: info@art1mn.nl

art1gelderlandmidden.nl 

Ieder1gelijk (Gelderland zuid)

Wanneer iemand zich gediscrimineerd voelt of wanneer u getuige bent geweest van discriminatie kan dit gemeld worden bij Ieder1Gelijk. Dit is de Antidiscriminatie voorziening of te wel het Bureau Gelijke Behandeling van Gelderland Zuid.

U kunt ook een klacht indienen. De medewerkers van Ieder1gelijk ondersteunen u bij het zoeken naar een oplossing. U kunt ook bij hen terecht met vragen over discriminatie.

Voor scholen en organisaties in Gelderland-Zuid verzorgen verzorgt Ieder1gelijk trainingen en voorlichting.
Discriminatie melden
ieder1gelijk.nl 

Art.1 Noord Oost Gelderland

Ook in Noord Oost Gelderland kunt u bij een ADV terecht als u op welke manier dan ook te maken heeft met discriminatie.
art1-nog.nl 

Veilige haven Oost

Dit is een project dat hulp, begrip en opvang biedt voor jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond en homo-, biseksuele, lesbische of transgender gevoelens. Jongeren tussen de 16 en 25 jaar kunnen anoniem contact opnemen, telefonisch of via de website. Er zijn gespecialiseerde hulpverleners beschikbaar voor een gesprek, voor hulp en wanneer nodig kan er opvang worden geregeld. Veilige Haven Oost is voor jongeren uit het oosten van het land, uitgevoerd door NIM Maatschappelijke Werk en met steun van de gemeente Nijmegen.

Veilige Haven Oost biedt een luisterend oor, informatie, advies, en hulp. Deze is anoniem, gratis, en vertrouwelijk.
Sterker sociaal werk

KENNISCENTRA

Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Movisie werkt aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken. Methodiekontwikkeling voor empowerment LHBT-vluchteling bij asielprocedure:

Methodiekontwikkelingmovisie.nl 

Er is ook een nieuwsbrief van Movisie waar iedereen die belangstelling heeft voor LHBTI-thema’s zich kan aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief 

KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving)

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving is opgericht in januari 2015 in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het platform is een samenwerkingsverband van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. Binnen het kennisplatform doen zij onderzoek, bieden zij advies over vraagstukken rondom integratie, migratie en diversiteit. De doelgroepen zijn overheden, professionals van maatschappelijke organisaties en migrantenorganisaties. Door middel van de zogenoemde portaalfunctie staat het platform open voor relevante vragen, signalen en meningen uit het veld.

Dit onderwerp is zo belangrijk voor de LHBTI-asielzoekers, dat hier een drietal projecten zich voorstellen en laten zien wat ze te bieden hebben.

Verdieping/verder lezen/andere orga’s

Naast de genoemde organisaties,  zijn er veel meer samenwerkingsparnters en organisaties die zich met dit onderwerp bezig te houden. Hieronder vindt u veel verwijzingen  om verder te lezen en kennis te maken met andere organisaties die zich met dit onderwerp bezig houden.

U wilt weten:

  • in 1 oogopslag zien bij welke organisatie u voor wat terecht kunt, in het algemeen en specifiek met betrekking tot LHBTI kwesties. De organisaties staan op alfabetische volgorde. Het COC is het meest specifiek en informatief als het gaat om LHBTI (-vluchtelingen);
  • weten of er extra, specifieke ondersteuning mogelijk is als het gaat om LHBTI procedures.

Colour Ground

Dit is de online ontmoetingsplek voor LHBTI jongeren met verschillende culturele achtergronden. Lees de verhalen van rolmodellen en deel je ervaringen met anderen op het forum.
colourground.nl 

Dito!

Dito! is er voor en door jongeren die lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn. Dito! is een grote vrijwilligersorganisatie in Nijmegen die bestaat uit alleen maar jongeren die de organisatie runnen, de activiteiten bedenken en organiseren, scholen bezoeken, introductiegroepen begeleiden en ga zo maar door. De stichting heeft zo’n 180 leden waarvan ruim 40 jongeren zich actief inzetten om activiteiten te organiseren.
ditonijmegen.nl 

GGD (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)

De GGD is op veel gebieden actief. Zij waakt over de volksgezondheid en calamiteiten die zich kunnen voordoen. Een aantal voorbeelden van diensten van de GGD zijn die van de ambulances, SOA (seksueel overdraagbare aandoeningen) testen en het onderzoeken van kinderen op consultatiebureaus en op scholen. De GGD geeft ook voorlichting en is actief in campagnevoering (www.ggd.nl).

Medewerkers van GGD’s zijn op de meeste AZC’s aanwezig. Zij houden spreekuren. Mensen kunnen bij hen terecht voor vragen over seksualiteit en met betrekking tot LHBTI.

In Gelderland zijn er drie GGD’s:
www.ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandmidden.nl
www.ggdnog.nl

Soa-test

Bij de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden kun je je laten testen op soa. Gegevens van de huisarts en/of verzekering zijn niet nodig. Bij het spreekuur kan men ook terecht voor alle vragen over seks en soa. De GGD mag alleen -door de overheid vastgestelde- risicogroepen testen. Om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een soatest bij de GGD zal de telefoonmedewerker een aantal vragen stellen. Kom men niet in aanmerking dan word doorverwezen naar de huisarts of het Rutgershuis Oost.
vggm.nl 

HIV

De Hiv-vereniging zet zich in voor gelijke behandeling van mensen met HIV. In elke situatie, op elk moment. Zij geven informatie, zorgen voor uitwisseling, behartigen individuele belangen en bieden ondersteuning. Vragen of zorgen over hiv en gezondheid, oud worden, stigma, medicijnen, liefde, seks? Bij deze vereniging ben je op de juiste plek.
hivnet.org

Veilige Haven Oost

Dit is een project dat hulp, begrip en opvang biedt voor jongeren met een ‘andere’ culturele achtergrond en homo-, biseksuele, lesbische of transgender gevoelens. Jongeren tussen de 16 en 25 jaar kunnen anoniem contact opnemen, telefonisch of via de website. Er zijn gespecialiseerde hulpverleners beschikbaar voor een gesprek, voor hulp en wanneer nodig kan er opvang worden geregeld. Veilige Haven Oost is voor jongeren uit het oosten van het land, uitgevoerd door NIM Maatschappelijke Werk en met steun van de gemeente Nijmegen.

Veilige Haven Oost biedt een luisterend oor, informatie, advies, en hulp. Deze is anoniem, gratis, en vertrouwelijk. Je hoeft je naam niet te geven en niemand komt te weten dat je contact met ons hebt als jij dat niet wilt.
nim.nl/veilige-haven-oost 

Respect2love

Dit is dé community waar je als lesbienne, homo, bi of transgender met een Afrikaanse, Arubaanse, Caribische, Marokkaanse, Surinaamse, Turkse of andere culturele achtergrond terecht kunt. Je kunt zelf ook actief worden, in de Denktank, het Street Team, het webteam óf als ambassadeur.
respect2love.nl 

Homo in de klas

LKP, CHJC en ContrariO (samenwerkend als LCC Projecten) hebben samen met GRIP en met subsidie van het ministerie van OCW een lesbrief ontwikkeld om homoseksualiteit bespreekbaar te maken op protestant-christelijke scholen. Er zijn twee versies: een voor HAVO/VWO en een voor VMBO. Beide versies zijn voorzien van een docentenhandleiding. De leisbrief wordt aangeboden in combinatie met gastlessen van vrijwilligers van Homo in de klas.
homoindeklas.nl 

Voorlichting biseksualiteit

Van de website: ‘Wij geloven niet in een onderverdeling in hetero-, bi- en homoseksualiteit. We zien liefde en seksualiteit als menselijke eigenschappen of behoeftes die niet scherp af te bakenen zijn maar zich op een graduele schaal bevinden. Daarom vinden wij dat voorlichting over biseksualiteit op scholen en andere instituten niet los van voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden, maar thuishoren in een totaalpakket over liefde, relaties, seksualiteit, gender en diversiteit.’
voorlichtingbiseksualiteit.nl 

Landelijk Netwerk Biseksualiteit

Het LNBi is de landelijke organisatie voor biseksuelen. Zij komen op voor de belangen van biseksuelen en anderen met bi-gevoelens. Zij organiseren activiteiten voor iedereen die zich hierbij thuis voelt.
lnbi.nl 

Transvisie

In de tweedeling in mannen en vrouwen herkent niet iedereen zich, er is meer. Er zijn mensen die weliswaar biologisch man zijn, maar die zich (meer) vrouw voelen en mensen die biologisch vrouw zijn, maar zich (meer) man voelen. Ook zijn er mensen die zich beide voelen, of geen van beide. De pluriformiteit van de samenleving heeft niet alleen te maken met kleur, cultuur of seksuele voorkeur, maar ook met het feit dat er meer dan twee genders bestaan. Zit je met vragen over je genderidentiteit, of heeft je kind zulke gevoelens? Bij Transvisie, een belangenorganisatie voor transgenders, transseksuelen, genderzoekers en hun naasten kun je anderen ontmoeten met vergelijkbare vragen. Facebook!
transvisie.nl 

VUMC

Medisch Centrum Vrije Universiteit in Amsterdam is o.a. actief met het medische proces van transgenderpersonen die in transitie willen. Op deze site kan je daar over lezen.
vumc.nl 

Transgenderinfo

Transgenderinfo is een website voor informatie over transgender personen in Nederland. Je kunt er terecht als je zelf transgender bent, als iemand in je omgeving kent die transgender is of als je je afvraagt wat “transgender” inhoudt.
transgenderinfo.nl 

Transgender Netwerk Nederland (TNN)

TNN bestaat uit een bestuur van vrijwilligers, een bureau met vijf medewerkers en wordt ondersteund door zeer actieve vrijwilligers en stagiaires. Samen maken zij werk van de plannen die bijdragen aan de emancipatie van transgender personen.
transgendernetwerk.nl 

Global Queer Muslim Network

Dit is een internationaal platform dat zich inzet voor (grotere sociale acceptatie en veiligheid van) LHBT-moslims. Ook hier kan je (online) anderen ontmoeten. De website linkt ook door naar interessante info.
gqmn.weebly.com 

Evangelische Roze Vieringen

ERV staat voor Evangelische Roze Vieringen in Amsterdam. Citaat van hun website: ‘Het geloof… moet je dat nu beleven met anderen of kun je het ook voor jezelf houden? Natuurlijk kun je zelf je geloof beleven, en veel homo’s en lesbiennes kiezen daarvoor, omdat ze door hun eigen kerk of gemeente niet worden geaccepteerd.’
erv-amsterdam.nl 

Cocktail

Cocktail, het maatjesproject van het COC, brengt lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender asielzoekers in contact met Nederlandse LHBTI’ers. Door het organiseren van sociale activiteiten doorbreekt het maatjesproject het sociale isolement waarin veel LHBTI-asielzoekers zich bevinden als ze naar Nederland komen. Je kunt je opgeven voor het project door een e-mail te sturen naar asiel@coc.nl, onder vermelding van je naam en je woonplaats.
www.coc.nl/informatie-over-cocktail-maatjesproject
cocktail@cocmiddengelderland.nl
cocktail@cocnijmegen.nl
cocktail@cocdeventer.nl

cocktailonline.nl 

Coming In

Coming In werkt aan empowerment en acceptatie van biculturele lesbische vrouwen, homo’s, biseksuelen en transgenders. Dus heb je een Afrikaanse, Arubaanse, Caribische, Marokkaanse, Surinaamse, Turkse of andere culturele achtergrond en ben je LHBT? Dan vind je via Coming In inspiratie, netwerken en events. Ben je sociaal- of zorgprofessional én wil je meer weten over biculturele LHBTI’ers? Dan ben je bij Coming In aan het juiste adres voor onder andere achtergrondinformatie en trainingen.

comingin.nl 

LGBT Asylum Support

Is een Non Gouvernement Organisatie. Zij ondersteunt asielzoekers die net in Nederland zijn. Zij zijn een schakel tussen LGBTI-ers en andere Nederlandse organisaties die asielzoekers willen helpen.

Onder de groep van asielzoekers is een kleine, kwetsbare groep die vanwege hun seksuele geaardheid hun land ontvluchten. Hun culturele en religieuze achtergrond en de soms zeer traumatische ervaringen in het land van herkomst belemmeren het (openlijk) praten over hun seksuele voorkeur. Eenmaal in Nederland worden zij door het COA (Centraal Orgaan voor Asielzoekers) op basis van hun nationaliteit geselecteerd en gehuisvest. Hierdoor komen ze weer in aanraking met de mensen, discriminatie en intimidatie die zij juist ontvluchtten.
Vrijwel alle LGBTI asielzoekers belanden voor een tweede maal in de kast. Juist in Nederland zou deze beperking van de vrijheid niet nodig mogen zijn.

lgbtasylumsupport.nl 

Secret Garden

Is een Stichting van en voor LHBTI’ers met een etnisch-culturele achtergrond, en sympathisanten gevestigd in Amsterdam. De groep met een moslim achtergrond maakt een groot onderdeel uit van de doelgroep. Haar taak is het behartigen van de belangen van haar doelgroep in de breedste zin van het woord.

Secret Garden biedt sociaal/maatschappelijke, juridische, psychologische ondersteuning en begeleiding aan alle LHBTI’ers uit de doelgroep. Ook een belangrijk onderdeel van hun werk betreft de LHBT-asielzoekers. Facebook!

stichtingsecretgarden.nl 

Internationale Roze Kerk

Een initiatief voor LHBTI’ers en mensen die gay friendly zijn. De Internationale Roze Kerk in Den Haag is de kerk die een maandelijkse Christelijke dienst verzorgt voor alle homo’s, lesbiennes, bi-seksuelen, transgenders en vrienden en familie, waar men samenkomt om dank te zeggen, te zingen, zich te laten inspireren en om samen te zijn. Facebook!
netwerkmirre.nl 

Landelijk Koördinatie Punt kerk en homoseksualiteit

Het LKP is de koepelorganisatie voor de christelijke LHBTI-beweging. Het LKP streeft naar een volwaardige plaats voor LHBT-vrouwen en -mannen in de samenleving, in het bijzonder in de kerken. Het werk van het LKP is tweeledig:

  • dienstverlening aan de aangesloten groepen;
  • een stem geven aan gelovige LHBT’ers in de breedte van de homo/lesbische gemeenschap, in de kerk en de maatschappij in het algemeen.

lkp-web.nl 

Vereniging van Christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen

CHJC is van mening dat geloof en homoseksualiteit kunnen samengaan. Bijbelse argumenten, die worden aangedragen om het tegendeel te ‘bewijzen’, blijken bij zorgvuldige bestudering van de context geen stand te houden. We maken allemaal deel uit van Gods goede schepping. Ja, wij ervaren, dat Hij ons Zijn zegen geeft.

CHJC is daarom van mening dat “homoseksualiteit geen zonde is en dat homoseksuelen en lesbiennes een gelijkwaardige plaats in de kerk kunnen innemen.”

chjc.nl 

Christen Homo

Deze website van Christelijke Homo Organisaties verwijst naar een aantal hieronder genoemde websites van aangesloten organisaties.

christen-homo.nl

ContrariO

Dit is een vereniging voor homo’s en lesbiennes in de gereformeerde kerken. Ook ouders van homo’s en lesbiennes, scholen en kerken weten de vereniging voor informatie en gesprekken te vinden. Een vereniging waar je een luisterend oor vindt, waar je jezelf kunt zijn, waar je met christenen onder elkaar bent, waar je seksualiteit er minder toe lijkt te doen en waar je tijdens activiteiten andere leden leert kennen.

contrario.nl

Holy Females

Dit is een laagdrempelig, online ontmoetingsplatform voor lesbische of biseksuele vrouwen vanuit allerlei christelijke stromingen en achtergronden. Erkenning en herkenning zijn haar speerpunten.

holyfemales.nl 

Homo in de klas

LKPCHJC en ContrariO (samenwerkend als LCC Projecten) hebben samen met GRIP en met subsidie van het ministerie van OCW een lesbrief ontwikkeld om homoseksualiteit bespreekbaar te maken op protestantschristelijk scholen. Er zijn twee versies: een voor HAVO/VWO en een voor VMBO. Beide versies zijn voorzien van een docentenhandleiding. De lesbrief wordt aangeboden in combinatie met gastlessen van vrijwilligers van Homo in de klas.  Facebook!

homoindeklas.nl

LCC Plus projecten

Dit is een alliantie van vijf christelijke LHBT-organisaties LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre. Zij voeren gezamenlijk projecten uit om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen. Deze projecten worden gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, uitgevoerd door vrijwilligers uit de vijf organisaties, verwante groepen en alliantiepartners, en inhoudelijk en projectmatig aangestuurd door een projectmanager.

lccprojecten.nl

Netwerk Mirre

Netwerk Mirre voor lesbische en biseksuele vrouwen, geloof en spiritualiteit, bestaat omdat we verlangen naar een gemeenschap waar lesbische en biseksuele vrouwen hun ervaringen, geloof en wijsheid kunnen delen en verdiepen. Via ons Netwerk treffen wij elkaar om elkaar te bemoedigen en te inspireren. Misschien ervaar je iets van God in de ontmoeting, want “Waar twee of drie in mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun midden.” (Mattheüs 18:20)

netwerkmirre.nl

Praatgroep Caritas

Is opgericht voor ouders van een homoseksueel kind die worstelen met de combinatie homoseksualiteit en geloof/kerk. Voor deze ouders wil Caritas een plek zijn, waar je met elkaar van gedachten kunt wisselen, ervaringen kunt delen en informatie kunt opdoen over homoseksualiteit en de manier waarop je kunt omgaan met je kind nadat het hoge woord eruit is: “Pa, ma, ik ben homo.”

praatgroepcaritas.nl

Prisma groep

De Prismagroep Is een groep voor bi-culturele en/of islamitische LHBTI’ers in Utrecht en omgeving. Je kan hier terecht als je andere jongens en meiden wilt ontmoeten die een bi-culturele (Nederlandse en andere culturele) achtergrond hebben en homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender zijn.

prismagroep.webklik.nl

Queeraish (Haardvuuravond, HVA)

Dit project is ontstaan vanuit de behoefte van een groep Nederlandse LHBTI moslims met de intentie een plek te creëren waar men kan samenkomen als moslims en geïnteresseerden zonder veroordeeld te worden op je gender en geaardheid. Een plek voor hen die graag meer en/of opnieuw over islam willen leren en samen van gedachte wisselen over aspecten van het leven en geloof. Een plek voor meditatie, bewustzijn, kenniswisseling en spiritualiteit.
Iedereen die open staat voor de ander en daarnaar handelt is welkom bij Queeraish.

haardvuuravond.nl 

Regenboog Hulp

Op deze website kunnen mensen die vragen hebben rond homoseksualiteit of genderidentiteit en geloof snel zien waar ze professionals kunnen vinden die samen met hen op zoek willen naar antwoorden. Hulpverleners kunnen zich hier registreren zodat mensen met hun vragen bij hen terecht kunnen.

regenbooghulp.nl

Stichting Maruf

Opgroeien als lesbienne, transgender, bi, homo of iets anders in een moslimgemeenschap kan erg moeilijk zijn. Je hebt te maken met vele verschillende meningen en uitdagingen. Kan ik moslim en mezelf zijn? Kies ik voor mijn geloof of voor integratie? Voor mijn familie of mijn geluk? Je bent niet de enige, sterker nog: je staat er niet alleen voor. Facebook!

stichtingmaruf.com 

Queer Welfare

‘LHBTI-vluchtelingen uit hun isolement halen en hun welzijn bevorderen’, dat is het doel van het project Queer Welfare, dat dankzij de steun van Stichting ‘Vriendinnen en Vrienden van Schorer’ afgelopen zomer van start is gegaan. Het project draait, onder anderen om het vergoeden van de reiskosten voor vluchtelingen in het hele land. Op deze manier kan deze kwetsbare groep zich makkelijker verplaatsen en verschillende samenkomsten bezoeken. Dat kunnen bijvoorbeeld themabijeenkomsten zijn die zich richten op empowerment, lotgenotencontact en psychosociale hulp.

queerwelfare.nl 

Epsilon (Engels)

In particular, Epsilon will focus on sharing, developing and transferring innovative practices in education targeting professionals and volunteers working in services for LGBT asylum seekers, refugees and migrants. It will develop a innovative, evidence-based, user-led educational tools in order to raise adult learners’ awareness and sensitivity to the needs of all those with LGBT background.

epsilonproject.eu 

Uganda Gay On Move (Engels)

As you probably already know, homosexuality is illegal in Uganda. Many homosexuals are outcasts, because they have chosen to be openly gay. It is not safe anymore to stay in Uganda, since the government does not provide protection to LGTB’ers – this group is even being raped and murdered. In May 2013, a group of LGTB’ers from Uganda came to Secret Garden, in search of support for their cause. The group is growing every day and has become quite large, now. These LGTB’ers found their way to Secret Garden in order to get help. Most of them have run away to the Netherlands, because they couldn’t live openly as homosexuals or lesbians. Their flight was mostly forced, because there was a dangerous climate regarding homosexuality in Uganda.

ugandagayonmove.nl 

Yalla Foundation

Dit is een zeer uitgebreide website vol informatie voor immigranten over studie, werk, diploma’s, gezondheidszorg, verzekeringen, asielprocedures, enzovoort. Niet specifiek gericht op LHBTI-vluchtelingen, wel interessant. Facebook!

yallafoundation.nl 

Heeft u vragen, opmerkingen of tips over het onderwerp samenwerkingspartners?

Neem contact op